Veríme v poctivú
prácu a férový prístup   

Udržateľnosť

Integrácia rizík udržateľnosti

Informácie podľa článku 3 nariadenia (EÚ) 2019/2088

Rizikom udržateľnosti sa rozumie udalosť či stav týkajúci sa aspektov životného prostredia, sociálnych otázok alebo správy a riadenia spoločnosti, ktorej výskyt by mohol mať nepriaznivý vplyv na hodnotu investície.

Medzi riziká udržateľnosti radíme nasledujúce kategórie rizík:

  • Environmetálne riziká. Súvisia so zmierňovaním klímy, prispôsobovaním sa zmene klímy a prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, ochranou biodiverzity, nakladaním so zdrojmi, odpadmi a ďalšími škodlivými emisiami.
  • Sociálne riziká. Týkajú sa pracovných a bezpečnostných podmienok a dodržiavania uznávaných pracovných noriem, dodržiavania ľudských práv a bezpečnosti výroby.
  • Riziká v oblasti správy a riadenia. Súvisia s povinnosťami orgánov spoločnosti a ďalších pracovníkov v postupovaní s náležitou starostlivosťou, s opatreniami na boj proti úplatkárstvu a dodržiavaním právnych predpisov.

Vyššie popísané riziká chápeme najmä ako súčasť existujúcich kategórií rizík (napr. trhové riziko) a riadime ho v súlade s vnútornými predpismi spoločnosti. Pri investičnom rozhodovaní zohľadňujeme vylúčené rizikové činnosti popísané nižšie. V rámci investičných procesov rozvíjame postupy na zber dát, ich analýzu a identifikáciu príslušných rizík. Pri zvažovaní investície získavame ESG dáta z verejne dostupných zdrojov, porovnávame aj ESG ratingy jednotlivých agentúr a ďalšie čiastkové ukazovatele. Jednotlivé agentúry majú odlišné metodiky, a preto je žiaduce mať porovnanie z viacerých zdrojov.

Okrem interných postupov využívame aj analýzy externého dodávateľa, ktorý pre nás štvrťročne spracováva skríning jednotlivých portfólií fondov. Medzi základné údaje, ktoré nám tento skríning poskytuje, patrí percentuálny údaj o tom, aká časť aktív v danom fonde sleduje udržateľné ciele (dark green) alebo presadzuje environmentálne a sociálne vlastnosti (light green). Ďalším významným údajom je ESG skóre tej časti portfólia, ktorá vykazuje „zelené“ vlastnosti. ESG skóre je hodnotené na stupnici od 0 do 10, pričom čím je hodnota skóre vyššia, tým sú aktíva v danom fonde z hľadiska udržateľnosti kvalitnejšie. Screening nám tiež poskytuje informácie o jednotlivých oblastiach, tj oblasti enviromentálnej, sociálnej a oblasti správy a riadenia spoločnosti. V oblasti environmentálnej máme k dispozícii údaje o uhlíkovej stope jednotlivých spoločností, do ktorých cenných papierov investujeme. Ďalej nám skríning poskytuje informácie o tom, na koľko jednotlivé spoločnosti plnia klimatické ciele Parížskej dohody, najmä čo sa týka znižovania rastu teploty. Zaujímavou informáciou je potom údaj o prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku, tj na koľko plní tento cieľ spoločnosti, do ktorých naše fondy investujú. Tieto údaje postupne spracovávame a rozširujeme rozsah oblastí, ku ktorým získavame údaje.

Pri výbere investícií zohľadňujeme prípadne prioritizujeme investície do aktív, ku ktorým sú dostupné ESG dáta. Prístup jednotlivých fondov je popísaný v štatúte príslušného fondu. Pri investičnom rozhodovaní naopak vylučujeme investície do činností, ktoré nie sú v súlade s cieľmi ESG, prípadne vykazujú informácie, ktoré odporujú zmyslu ESG. Ide najmä o:

  • spoločnosti s vysokým obratom z jadrovej energie,
  • spoločnosti s vysokým obratom z ťažby uhlia,
  • spoločnosti pracujúce s geneticky upravenými potravinami,
  • spoločnosti využívajúce detskú prácu
  • spoločnosti využívajúce korupciu.

Ďalšie informácie sú dostupné v dokumente Politika v oblasti udržateľnosti.

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2019/2088

Účastník finančného trhu Partners investičná spoločnosť, a.s., LEI: 31570010000000004072.

Zhrnutie

Partners investičná spoločnosť, a.s., LEI: 31570010000000004072, (ďalej len „Spoločnosť“) zohľadňuje hlavné nepriaznivé dopady svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Toto vyhlásenie je konsolidovaným vyhlásením o hlavných nepriaznivých dopadoch Spoločnosti na faktory udržateľnosti. Toto vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sa týka referenčného obdobia od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Sme presvedčení, že zodpovedné investovanie sa nevylučuje s dosiahnutím významnej výkonnosti. Zakladáme si na výbere kvalitných spoločností nielen po finančnej stránke, tj atraktívne ocenenie alebo silná súvaha, ale aj tých, ktorých nefinančné faktory (transparentne informujú o svojom prístupe k udržateľnosti) môžu z dlhodobého hľadiska zlepšiť výnosy.

Postupne začleňujeme do procesu investičného rozhodovania konkrétne faktory, parametre a metriky. V súčasnosti vychádzame pri investičnom rozhodovaní z verejne dostupných informácií a taktiež využívame externých dodávateľov na skríning jednotlivých portfólií. Dostupnosť a kvalita dát sú však odlišné pri rôznych triedach aktív.

Zámerom Spoločnosti je ponúknuť investorom širokú ponuku produktov, z ktorých si bude môcť vybrať podľa svojich preferencií v závislosti od toho, či prejaví záujem o udržateľnosť. V ponuke sú ako fondy, ktoré čiastočne presadzujú enviromentálne a sociálne vlastnosti (tieto sa pre zjednodušenie označujú aj ako light green), tak aj fondy, ktoré udržateľnosť vôbec nezohľadňujú. Produkty, ktoré sledujú udržateľné ciele (tzv. dark green), spoločnosť zatiaľ neponúka. Dôvodom je dostupnosť relevantných dát týkajúcich sa ESG vlastností aktív, do ktorých môžu fondy investovať. Toto obmedzenie vnímame aj v prípade light green fondov, ktoré hodláme postupne diferenciovať aj z hľadiska ESG. Problematika sa postupne vyvíja smerom k lepšej dostupnosti dát a veríme, že s postupným rozširovaním informácií o našom prístupe k udržateľnosti, sa stane naša ponuka pre investorov prehľadnejšia a atraktívnejšia.

Dáta v tabuľke uvedené nižšie vychádzajú z dvoch zdrojov, a to z analýzy externého dodávateľa a z údajov zverejnených spoločnosťami, do ktorých fondy obhospodarované Spoločnosťou investujú. Výpovedná hodnota týchto dát je obmedzená z dôvodu nedostupnosti informácií v oblasti ESG v prípade kategórií niektorých investičných nástrojov, prípadne neúplnosti informácií, ktoré o sebe spoločnosti zverejňujú.

Spoločnosť sa v roku 2023 zamerala na zlepšenie dostupnosti ESG dát a to rozšírením zdrojov, z ktorých sú tieto dáta čerpané. Ďalej sa Spoločnosť postupne zvyšuje podiel investícií do spoločností, ktoré transparentne zverejňujú ESG dáta.

 

Opis politík na identifikáciu a prioritizáciu hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosťi

Spoločnosť upravuje postupy v oblasti udržateľnosti vo vnútornom predpise Pravidlá zohľadňovania faktorov udržateľnosti. Tento predpis ďalej upravuje prístup k riadeniu rizík udržateľnosti a začleňovaniu rizík týkajúcich sa udržateľnosti do procesov investičného rozhodovania. Zodpovedným úsekom je Úsek risk manažmentu. Integráciu faktorov udržateľnosti do investičného rozhodovania vykonáva Úsek obchodnej stratégie a obhospodarovania. V rámci produktového riadenia sú produkty z hľadiska udržateľnosti rozdelené na fondy podľa článku 6 SFDR, článku 8 (light green) a článku 9 (dark greeen). Spoločnosť v sledovanom období neponúkala produkty podľa článku 9. V procese nastavenia investičnej stratégie hrá významnú úlohu investičný výbor, ktorý sa schádza raz mesačne. Investičný výbor vyhodnocuje vývoj na trhu v uplynulom mesiaci, výsledky hospodárenia jednotlivých fondov a rovnako vyhodnocuje investičnú stratégiu. Táto stratégia stanovená na všeobecnej úrovni. Realizáciu stratégie vykonáva jednotlivý portfólio manažéri. Pred vykonaním investičného rozhodnutia portfólio manažér vykonáva vyhodnotenie vhodnosti nákupu či predaja aktív aj z hľadiska udržateľnosti. Portfólio manažéri využívajú verejné dostupné informácie a predovšetkým ESG ratingy (MSCI, Sustainalytics).

Nezanedbateľnú úlohu v investičnom procese z hľadiska udržateľnosti zohráva ESG analýza, ktorú spracováva externý dodávateľ na fondoch kolektívneho investovania obhospodarovanej Spoločnosťou. Výsledkom skríningu portfóliu sú ESG coverage jednotlivých fondov, a ďalej celkové a čiastkové ratingy založené na metodike MSCI.

Politiky zapojenia

Zásady výkonu hlasovacích práv sú zverejnené na webových stránkach Spoločnosti a sú súčasťou dokumentu Plnenie informačných povinností. Za výkon hlasovacích práv je zodpovedný portfólio manažér, ktorý spravuje príslušný fond.

Odkazy na medzinárodné štandardy

Spoločnosť sa zameriava najmä na Parížsku dohodu o klíme. Cieľom Parížskej dohody je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C nad predindustriálnu úroveň. Metrika Implied Temperature Rise spoločnosti MSCI poskytuje informáciu o tom, ako sa spoločnosti a investičné portfóliá zhodujú ku globálnym klimatickým cieľom prostredníctvom konceptu uhlíkového rozpočtu.

Historické porovnanie

Údaje za obdobie 1.1.2021 až 31.12.2021 nie sú dostupné. Prvé porovnanie bude k dispozícii až vo vyhlásení za rok 2023.

Informácie podľa článku 10 nariadenia (EÚ) 2019/2088

Informácie zverejňované podľa článku 10 nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú dostupné pri fondoch, ktoré presadzujú enviromentálne a sociálne vlastnosti. Pre nižšie uvedené fondy je tiež dostupná predzmluvná informácia o udržateľnosti, ktorá je prílohou štatútu fondu, a pravidelné ročné informácie o udržateľnosti.

Simplea Euro Bond Opportunity 

Simplea Global Equity ESG

 

 

POTREBUJETE PORADIŤ?

Nechajte nám svoj kontakt alebo zavolajte na číslo
0800 023 040. Sme tu pre vás od pondelka do štvrtka od 8:30 do 19:00 a v piatok od 8:30 do 17:00.