Pravidlá používania cookies na našich webových stránkach

Zmeniť nastavenie cookies

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Ak nepovolíte využitie reklamných cookies, web bude používať iba cookies, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe a používať jeho funkcie. Zásady ukladania cookies na vašom počítači si môžete kedykoľvek vypnúť alebo upraviť na konci tejto stránky.

 

Cookies nutné pre funkčnosť stránok

Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webe a používať jeho funkcie. Sú aktivované v momente, keď používateľ vstúpi na stránku. Niektoré časti webových stránok nemusia správne fungovať, ak tieto súbory cookies nie sú uložené. 

Cookies používané na meranie návštevnosti stránok

Tieto cookies slúžia na meranie počtu návštev stránok. Ide o nástroje služby Google Analytics. 

Vydavateľ/ Názov cookie Typ Trvanlivosť Popis
Google Analytics
(_ga,_gid)
Analytical, Tracking Do ukončenia užívateľskej relácie Používa sa na rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Cookie je obnovený po každom zaslaní dát na Google Analytics.

Zásady spracovania osobných údajov

Správca osobných údajov a subjekt údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť prevádzkujúca tento web, rezervačné službu.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe nájomnej zmluvy, kúpnej zmluvy, servisnej zmluvy alebo inej zmluvy uzavretej so správcom alebo na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásenia na odber noviniek (newsletterov) zasielaných správcom. Subjektom údajov môže byť aj fyzická osoba, ktorej osobné údaje správcu získala z iných zákonných zdrojov.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom sú mu poskytnuté subjektmi údajov, alebo v akom rozsahu je správca získa z iných zákonných zdrojov. Ide o: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifikačné číslo, číslo platobnej karty, daňové identifikačné číslo, e-mail, telefón, podpis.

 

Účel spracovania osobných údajov, súhlas všeobecný

Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb na účely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, alebo písomnou formou, plnenie právnych povinností a za účelom priameho marketingu (tj. ponuka produktov a služieb správcu) vrátane zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Obchodné oznámenia správcu zasiela len v prípade, že sa subjekt údajov prihlásil k odberu noviniek (newsletterov) a vyslovil druhý súhlas so spracovaním osobných údjaů na marketingové účely.

 

Účel spracovania osobných údajov, súhlas na marketingové účely

Správca spracováva osobné údaje dotknutých osôb na účely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom a to formou elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, alebo písomnou formou, plnenie právnych povinností a za účelom priameho marketingu, ponúk, informácií o hoteli a jeho aktivitách. Dotknutá osoba má možnosť sa jednoduchým spôsobom a zadarmo z odberu noviniek (newsletterov) odhlásiť.

 

Posúdenie nevyhnutnosti spracovania

Správca dbá na ochranu súkromia dotknutých osôb, a preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre stanovené účely spracovania.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania vykonaného s cieľom priameho marketingu je súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov (prihlásení na odber newsletterov) alebo oprávnený záujem správcu (získanie elektronického kontaktu v súvislosti s predajom produktu alebo služby správcu podľa zák. Č. 480/2004 Zb.).

V ostatných prípadoch je právnym základom spracovania výkon zmluvy, ochrana oprávnených záujmov správcu (ochrana majetku, uplatnenie práv zo zmluvy v súdnom konaní a pod.) a dodržanie právneho záväzku.

 

Doba spracovávania osobných údajov

V prípade osobných údajov spracúvaných na účely splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne počas ďalších 10 rokov, a to s ohľadom na dĺžku premlčacej lehoty pri náhrade škody či ujmy. V prípade spracovania na účely splnenia právnej povinnosti správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby správca spracováva osobné údaje po dobu 10 rokov, ak nebude súhlas so spracovaním osobných údajov do tej doby odvolaný. Tým nie je dotknutá povinnosť správcu spracovávať osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak dotknutá osoba dala správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov, môže svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

 

Prístup k osobným údajom

K osobným údajom subjektov údajov má prístup správca a prípadne tiež tretie osoby - príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov a ktoré zaisťuje primeranú ochranu práv dotknutých osôb.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Nechajte nám svoj kontakt alebo zavolajte na číslo
0800 023 040. Sme tu pre vás od pondelka do štvrtka od 8:30 do 19:00 a v piatok od 8:30 do 17:00.