Partners Alternative Strategies

Fond Partners Alternative Strategies typovo zapadá do kategórie fond fondov. Ako už napovedá samotný názov, fond sa zameriava na alternatívne investície. Jeho cieľom je vyhľadávať také aktíva, ktoré majú čo najnižšiu koreláciu s vývojom finančného trhu.

Martin Mašát

Hlavný portfólio manažér

Investičný horizont

min. 5 rokov

Stupeň rizikovosti

6 zo 7 bodov

Ročný výnos

4,62 %

Graf vývoja

0,10932
Aktuálna cena platná k dátumu 30.4.2024:
Kumulatívna výkonnosť za uvedené obdobie (%)
1 mesiac 0,88
3 mesiace 1,66
6 mesiacov 3,08
Od začiatku roka 1,77
1 rok 3,94
2 roky 8,84
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 9,32
Priemerná ročná výkonnosť za uvedené obdobie (% p.a.)
2 roky 4,31
3 roky N/A
5 rokov N/A
Od založenia 3,76

Historická cena

Partners Alternative Strategies k dátumu 30. 4. 2024
Stiahnuť
Forma investovania pre skúsených investorov
Tento fond vhodným spôsobom doplňuje tradičné aktíva v akciových a dlhopisových fondoch. Cieľom jeho investičnej stratégie je vybrať na trhu tie najzaujímavejšie produkty pre kvalifikovaných investorov a vytvoriť dostupné, diverzifikované riešenie alternatívnych investícií, ktoré budú investorom prinášať výnos cielený na 4 až 6 % ročne.

Výhody fondu kvalifikovaných investorov

 
Alternatívna investičná stratégia
Investori sa môžu podieľať na zhodnocovaní netradičných aktív a širšieho okruhu investičných nástrojov.
 
Regulácie FKI
FKI sú regulované NBS, pričom na ich prevádzku dohliada aj depozitár. Vďaka tomu sú pre investorov veľmi transparentné.
 
Potenciál nadštandardnej výkonnosti
Táto unikátna stratégia v sebe skrýva možnosti nadštandardných výnosov.
 
 
Minimálna väzba na vývoj finančných trhov
Zvyčajne sa fond chová nezávisle na vývoji dlhopisových akciových fondov.

Investor

Fond môže osloviť napríklad investorov, ktorí majú svoje investičné portfólio postavené na tradičných triedach aktív (dlhopisoch a akciách) a hľadajú investičný nástroj, ktorý im poskytne efektívnu diverzifikáciu. Do fondu Partners Alternative Strategies môžu investovať len tzv. kvalifikovaní investori.

Kvalifikovaný investor:

 • Preukáže sa tým, že si je vedomý rizík spojených s investovaním do tohto fondu.
 • Investuje do fondu najmenej 125 000 €.

 

VYBRANÉ PODKLADOVÉ AKTÍVA

Partners Alternative Strategies ponúka rôzne typy investícií s dôrazom na ich celkovú nákladovosť.

Český fond pôdy

 • Stratégiou fondu je priamy výkup kvalitnej poľnohospodárskej pôdy, vytváranie väčších celkov a ich následné prenajímanie.
 • Fond je zameraný na najkvalitnejšiu českú pôdu v okolí Polabia.
 • Aktuálne má fond pod správou 1,9 mld. CZK.

Accolade Industrial Fund

 • Stratégiou fondu je investovať do priemyselných parkov.
 • Nájomcovia sú veľké nadnárodné spoločnosti (Iveco, Tchibo, DHL, Saint Gobain, Assa Abloy atď.).
 • Dlhodobé nájomné zmluvy v kombinácii s vyššou bonitou nájomcov zaisťujú investorom stabilný výnos.

Sirius Investments Alpha

 • Investície do malých zahraničných hedžových fondov so špecializovanými stratégiami dlhých/krátkych akcií, komodít alebo kapitálovej štruktúry.
 • Plne menovo zabezpečené a diverzifikované portfólio na regionálnej úrovni.
 • Veľmi malá korelácia s výkonnosťou tradičných akciových trhov.

Credo Ventures

 • Investície do súkromných a verejne obchodovaných technologických spoločností.
 • Fond investuje celosvetovo s primárnym zameraním na USA a Európu.
 • Fond má 10-ročnú životnosť, pričom typickým scenárom ukončenia jednotlivých investícií je IPO alebo strategický predaj (M&A).

 

Kľúčové údaje o fonde

 • Fond kvalifikovaných investorov
 • Vhodný pre klienta s dynamickým profilom
 • Portfólio obsahuje: iné fondy kvalifikovaných investorov, ETF, dlhopisy, termínované vklady
 • Investičný horizont: 5 rokov a viac
 • Frekvencia oceňovania: mesačná
 • Vstupný poplatok: maximálne 3 %
 • Výstupný poplatok: podľa doby držania podielových listov, po 5 rokoch bez poplatku
 • Depozitár fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Audítor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
 • Číslo zberného účtu v EUR (trieda EUR):  SK4511110000001693645008
 • Dátum vzniku: 1.12.2021
 • Manažérsky poplatok: max. 2 %, aktuálna výška 1 %
 • Trieda EUR ISIN: CZ0008476793

Na stiahnutie

Dôležité dokumenty k investičnému fondu Partners Alternative Strategies

Chcem investovaťVšetky údaje označené hviezdičkou sú povinné.


Zadané osobné údaje využije spoločnosť Simplea Financial Services, s.r.o., IČO 27699781 na kontaktovanie záujemcu za účelom dohodnutia podmienok prípadnej spolupráce. Osoby poverené ochranou osobných údajov môžete kontaktovať na adrese poverenecOU@partners.cz , kde môžete uplatniť aj iné svoje práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk).