Základné dokumenty

Prehľad všetkých základných dokumentov pre investovanie.


Rámcová zmluva (PDF, veľkosť 116,6 kB)

Zmluva ako pre prvotnú, tak aj následné investície. Investovať je možné už od 20 EUR.

 

Oprávnený zástupca (PDF, veľkosť 293,4 kB)

Používa sa iba v prípade, že klientom je neplnoletá, nesvojprávna alebo právnická osoba. V tomto prípade je nutné zvoliť na Rámcovej zmluve možnosť „áno“ a priložiť formulár „Oprávnený zástupca“.
V bode 1 „Klient“ bude uvedená maloletá, nesvojprávna alebo právnická osoba. Na formulári „Oprávnený zástupca“ bude uvedený zákonný zástupca v prípade maloletej osoby, súdom ustanovený opatrovník v prípade nesvojprávnej osoby alebo zástupca právnickej osoby.
Pokiaľ je klientom nesvojprávna osoba, je potrebné doložiť úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu o opatrovníctve. Ak je klientom právnická osoba, je potrebné priložiť úradne overenú kópiu výpisu z príslušného registra (nie staršiu ako 3 mesiace) alebo úradne overenú kópiu zakladacieho dokumentu.

 

Podpisový vzor (PDF, veľkosť 751, 1kB)

Pre klientov, ktorí do budúcnosti chcú konať samostatne bez asistencie svojho poradcu. Prostredníctvom tohto formulára je možné splnomocniť na nakladanie s podielovými listami ďalšie osoby (plnoleté, svojprávne). Podpisy musia byť overené úradne, prípadne spolupracovníkmi Simplea Financial Services, s.r.o.

 

Podpisový vzor - podmienky (PDF, veľkosť kB)

Podmienky podpisového vzoru.

 

Žiadosť o zmenu údajov (PDF, veľkosť 287,5 kB)

Žiadosť slúži na oznámenie zmeny identifikačných údajov klienta ( priezvisko, adresa, atď.) alebo na oznámenie nových, doteraz neevidovaných údajov. K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu dokladu preukazujúceho túto zmenu.

 

Žiadosť o spätný odkup (PDF, veľkosť 418 kB)

V prípade maloletej alebo nesvojprávnej osoby je nutné k žiadosti doložiť overenú kópiu rozhodnutia súdu so súhlasom na vykonanie spätného odkúpenia,
v prípade právnickej osoby je nutné doložiť overenú kópiu z príslušného registra nie staršie ako 3 mesiace.
V oboch prípadoch je nutné doložiť formulár Oprávnený zástupca (na Žiadosti o odkúpenie zvolíme možnosť „áno“), kde bude uvedený zákonný zástupca, opatrovník alebo zástupca právnickej osoby.

 

Žiadosť o výmenu (PDF, veľkosť 297,9 kB)

Žiadosť slúži na výmenu podielových listov medzi jednotlivými fondmi. Minimálna čiastka pre realizáciu výmeny je 120 EUR. Pri hodnote nižšej, ako je minimálna sa vymenia všetky podiely.

 

Žiadosť o prevod podielových listov (PDF, veľkosť 725 kB)

Žiadosť slúži na zmenu majiteľa podielových listov, napríklad pri darovaní.

 

Prechod produktov (PDF, veľkosť 318,6 kB)

Slúži na zmenu majiteľa podielových listov v prípade úmrtia podielnika alebo na vysporiadanie spoločného majetku manželov. Je potrebné si zvoliť, či si klient chce podielové listy ponechať alebo žiada o ich odkup. K pokynu je potrebné priložiť úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia.

 

Prechod a spätný odkup produktov (PDF, veľkosť 454,9 kB)

Slúži na zmenu majiteľa podielových listov v prípade úmrtia podielnika alebo na vysporiadanie spoločného majetku manželov. Nadobúdateľ, ktorý nemá v úmysle si podielové listy ponechať, si zvolí práve tento formulár pre prechod a následný spätný odkup. K pokynu je potrebné priložiť úradne overenú kópiu právoplatného uznesenia.

 

Identifikácia skutočného majiteľa (PDF, veľkosť 367,3 kB)

Formulár sa používa vždy u právnických osôb, pokiaľ klient nie je skutočným majiteľom investovaných prostriedkov alebo konečným majiteľom podielových listov (koná na účet tretej osoby).

 

Cenník

Cenník podielových fondov (PDF, veľkosť 367,3 kB)

Cenník podielových fondov spravovaných Partners investičnou spoločnosťou, a.s.

 

Ďalšie dokumenty na stiahnutie

Návod na správu účtu "MOJA INVESTÍCIA" (PDF, veľkosť 695,4 kB)

Jednoduchý návod, ako sa dostanete k svojmu elektronickému investičnému účtu MOJA INVESTÍCIA.