Veřejná výzva k úpisu investičních akcií podfondu Trigea

Nemovitostní fond Trigea spadá pod samostatnou společnost Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Partners investiční společnost fond administruje a obhospodařuje.

shutterstock_744602689.jpg

(Aktuality)

Tímto se v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), uveřejňuje veřejná výzva k úpisu investičních akcií třídy A podfondu Trigea.

Podfond Trigea je podfodnem investičního fondu Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ: 079 73 179, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24277 (dále jen „Fond“). Fond je nesamosprávným fondem ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a je oprávněn vytvářet podfondy.

Podfond Trigea byl zapsán na příslušný seznam vedený Českou národní bankou ke dni 21. března 2019.

Obhospodařovatelem a administrátorem Fondu je Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00, IČ 247 16 006, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374.

Podmínky úpisu investičních akcií třídy A Podfondu Trigea:

  • minimální investice činí 500 Kč
  • podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu investičních akcií třídy A Podfondu Trigea, jakož
    i podmínky týkající se Fondu a Podfondu, jsou uvedeny ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu a Podfondu Trigea, který je uveřejněn na internetových stránkách Fondu a administrátora.

Lhůta k úpisu investičních akcií třídy A Podfondu Trigea:

  • Podfond Trigea zahajuje vydávání investičních akcií třídy A ode dne 1. dubna 2019.
  • Od výše uvedeného data je tedy možno v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 ZISIF vydávat k Podfondu Trigea investiční akcie třídy A.  

Cena investičních akcií třídy A Podfondu Trigea:

  • Investiční akcie třídy A (ISIN: CZ0008043874) budou k prvnímu dni vydány za částku 1 Kč (slovy: jedna koruna) za jednu investiční akcii a následně bude jejich cena stanovená v souladu se statutem Fondu a Podfondu Trigea.

Kontaktní údaje:

  • Distributorem je společnost Partners Financial Services, a.s., Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, PSČ 149 00.
  • Tel.: +420 800 63 63 63.
  • Kontaktní emailová adresa: info@trigea.cz.