Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v závěru roku 2021

Představenstvo společnosti Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo dne 6. 12. 2021 v souladu s ustanovením § 134 a násl. zákona č. 240/2013 Sb.,o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.

shutterstock_750073606.jpg

(Aktuality)

Pozastavení vydávání a odkupování, včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů fondů a jejich zveřejňování, a to s účinností od 27. 12. 2021 do 3. 1. 2022, tj. na 6 pracovních dnů, se týká následujících fondů:

Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners 7 Stars, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Dividend Selection, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

Partners Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s.

(dále též jen „Fondy“)

Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k nákupu a odkupu podílových listů, bude čtvrtek 23. 12. 2021. Pokyny přijaté ve dnech 27. 12. 2021 až 3. 1. 2022 budou vypořádány dne 4. 1. 2022 poslední známou hodnotou před pozastavením, tedy cenou ke dni 23. 12 2021.

Posledním dnem pro připsání finančních prostředků na účet Fondů tak, aby byly transakce vypořádány ještě v roce 2021, je úterý 21. 12. 2021. Současně je úterý 21. 12. 2021 posledním dnem pro přijetí žádostí o odkup tak, aby byly odkupy vypořádány ještě v roce 2021.

Plán odkupů podílových listů Fondů pro období 27. 12. 2021 až 3. 1. 2022 je následující:

Žádosti o odkup doručené Společnosti dne 22. 12. 2021 Společnost zrealizuje za hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 22. 12. 2021, přičemž platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 4. 1. 2022. Žádosti o odkup doručené Společnosti dne 23. 12. 2021 Společnost zrealizuje za hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 23. 12. 2021, přičemž platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 5. 1. 2022.

Odkupy, které mají být realizovány, anebo žádosti o odkup doručené Společnosti ve dnech 27. 12. 2021 až 3. 1. 2022, Společnost zrealizuje za hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 23. 12. 2021. Platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu Společnosti odeslány nejdříve dne 5. 1. 2022.

 

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude úterý 4. 1. 2022.

Odkupy, které mají být realizovány, anebo žádosti o odkup doručené Společnosti dne 4. 1. 2022 a dále, již budou zpracovány standardně v souladu s ustanoveními uvedenými ve statutech Fondů.

 

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dojde z provozních důvodů, zejména z důvodu soustředění činností Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku a přechodem na nový účetní software. Hlavní důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů jsou tedy následující:

  • komplexní kontrola účetnictví Fondů, ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku Fondů;
  • zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2021, která představuje časově náročný proces, a to především z důvodu důkladné kontroly a rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů učiněných ze strany depozitáře Fondů;
  • provedení uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií Fondů po provedené fixaci, zavedení nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces, který znemožňuje provádět jakékoliv operace související s novým účetním obdobím;
  • v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.

 

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností budou zahájeny činnosti a procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.

Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo vydání podílových listů, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

 

Děkujeme Vám tímto za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2021, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2022.

 

Partners investiční společnost, a.s.